De economische crisis heeft in de zorg welhaast geleid tot een investeringsstop. Ondertussen is de zorgvraag hard gegroeid, met forse bezuinigingen tot gevolg. Deze ontwikkeling maakt dat belangrijke investeringen in bijvoorbeeld transformatie van vastgoed en ICT niet van de grond komen. Hierdoor dreigt de kwaliteit onder druk komen te staan. Cliënten stellen hoge eisen op het gebied zorgverlening.

Inhaalslag voor kwaliteit

De toekomst voor zorgorganisaties is onzeker. De overheid blijft hervormen om de kwaliteit te borgen. En technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de behandelmethoden van vandaag en morgen al weer achterhaald kunnen zijn. Zorginstellingen moeten daarom een inhaalslag maken. Want door niet te investeren blijven zij zitten in onaantrekkelijke huisvesting.

De crisis in de financiële sector heeft tot een vermindering van de kredietverlening geleid. Nu de economische vooruitzichten verbeteren, kunnen zorgorganisaties de opgelopen investeringsachterstand inhalen. Zo kunnen zij cliënten aan zich binden en het benodigde kapitaal aantrekken.

Visie nodig om te investeren

Investeren is het nemen van een voorschot op de toekomst. Om dat goed te doen, is een visie op die toekomst noodzakelijk. De toekomst laat zich echter niet voorspellen: Hoe ziet de zorgbehoefte er over 20 jaar uit? Willen mensen wel in een instelling wonen? Welke gevolgen heeft de digitalisering voor de behoefte aan zorggebouwen, met name in de geestelijke gezondheidszorg en de VVT-sector? Zorgorganisaties moeten daarom hun adaptief vermogen vergroten. Twynstra Gudde heeft bij zorginstellingen uit verschillende sectoren onderzoek gedaan naar het adaptief vermogen op vijf componenten: mensen, vastgoed, kennis, ICT en kapitaal. Uit dit onderzoek blijkt dat zorgorganisaties moeten leren snelle veranderingen in de omgeving effectief naar nieuw beleid te vertalen.

Voor het ontwikkelen van de toekomstvisie werkt Twynstra Gudde daarom met scenario’s om de alternatieven te verkennen en zo de haalbaarheid van projecten te toetsen aan een vooraf geformuleerde visie. Het beheersen van alle mogelijke risico’s staat in dergelijke verkenningen centraal. Een belangrijke vraag waar veel zorgorganisaties tegenaan lopen bij het nemen van investeringsbeslissingen is het strategische keuzeproces: Hoe kunnen de beschikbare middelen op een goede manier worden verdeeld over de veelheid aan wensen vanuit de organisatie.

Speelbal van de toekomst

Zonder visie en een zorgvuldig uitgestippelde toekomstgerichte strategie worden zorgaanbieders speelbal van de toekomst. Wie geen speelbal, maar speler wil zijn, bereidt zich dus goed voor. Door middel van een strategisch investeringsplan wordt een verbinding gemaakt tussen de strategie en visie van de organisatie en het uitvoeren van investeringsprojecten. Het strategisch investeringsplan helpt organisaties intern draagvlak te realiseren voor voorgenomen investeringen vanuit een langetermijnperspectief.

Dat vraagt naast bereidheid om te investeren ook bestuurlijke moed en daadkracht en flexibiliteit. Want een strategisch investeringsplan is niet in beton gegoten. Het is een instrument om de jaarlijkse keuze over investeringen aan te toetsen.

Twynstra Gudde beweegt de zorg

De adviseurs van Twynstra Gudde helpen zorgorganisaties om beter voorbereid de toekomst in te gaan en deze mede vorm te geven. Hierbij werken wij samen met onze opdrachtgevers aan strategie en besturing, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, vastgoedbeleid en ICT.